Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU MIIOR

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych
osobowych.
Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych
osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego
pod adresem www.miior7.com (dalej: „Sklep internetowy”).
Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem
udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
„RODO”).
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i
rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep internetowy, Usługa Elektroniczna)
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego
dostępnym na stronach Sklepu internetowego.
Administracja danych
Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest MIIOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 551943, NIP
7010476452, REGON 361233658, adres mailowy: miior7@miior.com - zwana dalej
„Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z
prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku
do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.
Cel pozyskiwania danych
Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w celu założenia i
prowadzenia konta Klienta, realizacji zamówień złożonych w Sklepie internetowym na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu bezpośredniej komunikacji, prowadzenia oraz
utrzymania strony Sklepu internetowego i prowadzenia statystyk i analizy ruchu w Sklepie
internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która również stanowi uzasadniony
interes Administratora.
Administrator będzie również przetwarzał dane osobowe Klientów w celu wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. prowadzenie ksiąg podatkowych)
oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator
lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

2
W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu
otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty
elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dotyczy
to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie akceptację
na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w Sklepie
internetowym oraz wyrażenia opinii o Sklepie internetowym. Materiały te dotyczą wyłącznie
oferty Sklepu internetowego.
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres
poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu,
numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących
konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu
internetowego Klienta jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych wskazanych
powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie usługi elektronicznej w Sklepie internetowym, działającym pod
adresem miior7@miior.com
Okres przechowywania danych
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym
użytkownikiem Sklepu internetowego działającego pod adresem miior7@miior.com, a po
rezygnacji z bycia użytkownikiem Sklepu internetowego - przez okres niezbędny do
wykonania wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy
sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.
W przypadku użytkowania Sklepu internetowego bez rejestracji dane osobowe będą
przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących
Administratorowi z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń
Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu Cywilnego.
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku
wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Odbiorcy danych
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Do
grupy odbiorców danych w tym zakresie należy również zaliczyć
przewoźników/spedytorów/brokerów kurierskich/podmioty obsługujące magazyn i/lub proces
wysyłki.

3
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,
wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
Sklep internetowy może również przekazywać dane dostawcom usług zaopatrujących
Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające
Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu internetowego i
świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy
oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu internetowego, dostawcy poczty
elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania
pomocy technicznej Administratorowi) oraz dostawcom usług księgowych, prawnych i
doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w
szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna), którym zleci
usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy ze Sklepem internetowym i tylko zgodnie z jego poleceniami.
W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Klienta mogą
zostać udostępnione kontrolerom.
Przekazywanie danych do Państw trzecich
Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, chyba że dostawa Towarów na wyraźne życzenie Klienta ma być dokonana
poza ten obszar.
Przekazywanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego
odbywa się po spełnieniu jednego z następujących warunków:
 przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, w stosunku do którego została wydana
decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony,
 przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, który uczestniczy w Programie Privacy
Shield,
 przetwarzanie jest realizowane przez podmiot w ramach wiążących reguł
korporacyjnych.
Bezpieczeństwo danych
Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych
posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma
zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.
Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem
zautomatyzowanych decyzji
Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną
sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym
się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje

4
tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie
zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw Klient powinien się skontaktować z Administratorem -
dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że z Administratorem kontaktuje się osoba
uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych
informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.
Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać
wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można
wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub
na nasz adres mailowy Administratora.
Prawo wniesienia skargi do organu
Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane anonimowe i powiadomienia push
Podczas korzystania ze strony internetowej pod adresem miior7@miior.com na serwerze
automatycznie zbierane są anonimowe informacje np. adres IP, nazwa domeny, typ
przeglądarki, typ urządzenia, typ systemu operacyjnego, itp. Informacje zawarte na serwerze
wykorzystywane są szczególnie w celach: technicznych oraz w celach związanych z
administracją Sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa działania Sklepu
internetowego, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są
wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.
Ponadto, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wysyłania powiadomień Push,
zawierających spersonalizowaną informację handlową, kupony rabatowe oraz informacje o
zmianie statusu zamówienia. Klient może w każdej chwili wyłączyć powiadomienia.

POLITYKA COOKIES

Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na
komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w
celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może
wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć
świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na
utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu internetowego.
Jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczane są linki prowadzące do innych,
nieadministrowanych przez Sklep stron internetowych, to nie może on odpowiadać ani za
zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez
administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na
własną odpowiedzialność. Sklep zachęca przy okazji do zapoznania się z polityką
prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
Sklep zbiera również anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te
służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Sklepu. Zasady dotyczące polityki
prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: www.google.com.

5
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności
danych osobowych, proszę zgłaszać na adres miior7@miior.com
Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o
istotnych zmianach Sklep będzie informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku
niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach
Polityki prywatności).
Definicje
1. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi
serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) miior7@miior.com
2. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego
Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
3. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i
przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym
zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Rodzaje wykorzystywanych Cookies
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te
pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i
dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną
wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie
powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe,
poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
Administrator wykorzystuje Cookies własne (zamieszczane przez Administratora, związane
ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu)
w następujących celach:
a) Konfiguracji serwisu
 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

6
 rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik;
 zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
b) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
 utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki
te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
 poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności
weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
d) Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego
lokalizacji.
e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości.
f) Świadczenia usług reklamowych
 dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów
firm trzecich;
g) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne (zamieszczane przez partnerów
Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu) w następujących celach:
a) Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych:
 Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Powrót do góry