Regulamin

REGULAMIN SKLEPU MIIOR

Sklep Internetowy www.miior7.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

SPIS TREŚCI
I. Definicje.
II. Postanowienie ogólne.
III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.
V. Dostawa.
VI. Ceny i metody płatności.
VII. Prawo odstąpienia od Umowy.
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
X. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.
XI. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.
XII. Opinie o Sklepie, Sprzedawcy lub Towarach.
XIII. Postanowienia końcowe.


I. Definicje.
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
4. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego;
5. Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument;
6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.miior7.com;
7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.miior7.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.miior7.com
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.miior7.com prowadzony jest przez MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
b. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
c. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
d. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Microsoft Edge w najnowszej wersji.
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odesłania zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.miior7.com.
9. Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Ceny obejmują koszt bezpiecznego opakowania. Ceny nie obejmują kosztów dostawy Towaru oraz ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z zawartej Umowy oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności.
10. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów i Usług. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów i Usług zamówionych przed datą dokonania zmiany.
11. Sprzedający ma prawo do udzielania rabatów na poszczególne Towary lub Usługi oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
12. Koszty przesyłki podawane są w sposób odrębny dla każdego Zamówienia.
13. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu np. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przed złożeniem Zamówienia.
14. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.
15. Działalność Sklepu polegająca na sprzedaży Towarów lub świadczeniu Usług na odległość jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Produkty spełniają wymagania prawa polskiego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Polska kraju, do którego produkt będzie dostarczony na żądanie Kupującego (np. jeśli sprzedaż danego produktu jest w tym innym kraju zakazana). Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane. MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie nie prowadzi w swoim Sklepie internetowym sprzedaży hurtowej ani sprzedaży przeznaczonej dla osób lub podmiotów, które dokonują zakupów towarów w celu ich dalszej zarobkowej odsprzedaży.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego nie jest rejestracja w jego ramach – możliwe jest dokonanie zakupu bez rejestracji.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.
4. MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie,
e. korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
8. Jeżeli Klient zarejestrował się w Sklepie internetowym, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.miior7.com, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
3. Kupujący może zamówić jeden lub więcej Towarów spośród oferowanych na Stronie. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji transakcji. O modyfikacji warunków nabycia tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. wybranej metody płatności,
d. wybranego sposobu dostawy.
6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Towarów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w punkcie 4.8.
10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z Regulaminem.
12. Poprzez akceptację przedmiotowego Regulaminu Klient wyraża zgodę na udostępnienie mu do wglądu i/lub pobrania faktury w formie elektronicznej. Udostępnienie faktury w formie elektronicznej wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiedzialny jest Klient. MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie dołoży wszelkich starań oraz zastosuje odpowiednie środki techniczne, aby udostępnienie faktury w formie elektronicznej zostało dokonane w sposób bezpieczny. MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się przez Klienta do zasad bezpieczeństwa oraz zastrzega sobie możliwość zmiany formatu plików oraz sposobu udostępniania faktury w formie elektronicznej, jak również wprowadzania innych zmian technicznych w tym zakresie.

V. Dostawa.
1. Regularna dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.
4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.
5. Termin realizacji dostawy wynosi od 4 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
6. Zaleca się aby Kupujący lub odbiorca Zamówienia sprawdził przy dostawie stan paczki i Towarów w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ‬ubytku zaleca się aby odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres:  miior7@miior.com (protokół posiada kurier).
7. Na życzenie Klienta dostawa Towarów jest możliwa do krajów poza Unią Europejską. Szczegółowe zasady takiej dostawy zostaną określone indywidualnie, na podstawie warunków właściwych przewoźników. Klient ponosi wszelkie koszty związane z taką dostawą, w tym koszty cła i innych niezbędnych opłat.

VI. Ceny i metody płatności.
1. Ceny Towarów zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki i opłaty. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie Towarów oferowanych przez Sklep.
2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a. przelewem na numer konta bankowego PL 77 1030 0019 0109 8503 0011 4317 lub Euro 19 1030 0019 0109 7806 0104 4818 lub indywidualny numer rachunku wskazany przez Sklep;
b. płatnością w platformie płatniczej PayU;
c. płatnością w platformie płatniczej Stripe;
d. zapłatą kartą płatniczą w ramach udostępnionych platform płatniczych.
4. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w punkcie 6.3. powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane. Koszty te obejmują w szczególności opłaty i prowizje, którymi Sklep zostanie obciążony przez bank bądź operatora płatności, w tym koszty przewalutowania płatności, w przypadku braku dokonania przez Klienta wpłaty na wskazane przez Sklep konto walutowe. Powstałe w ten sposób koszty transakcji nie stanowią przychodu Sklepu i uzależnione są od cen wskazanych przez podmioty oferujące daną usługę oraz stanowią ich przychód. W przypadku konieczności poniesienia przez Sklep takich kosztów może on wezwać Klienta do dokonania stosownej dopłaty, od uiszczenia której uzależniona będzie realizacja zamówienia.
5. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w dniu złożenia Zamówienia. Jeżeli Sklep internetowy nie otrzyma płatności za Zamówienie w terminie 5 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.
6. Płatność za pośrednictwem platform płatniczych jest dokonywana na odpowiedniej platformie. Po wybraniu platformy płatniczej jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony tej platformy. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu internetowego.
7. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.
8. Dostarczony Towar pozostaje własnością MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie do chwili całkowitej zapłaty.
9. Poprzez akceptację przedmiotowego Regulaminu Klient wyraża zgodę na udostępnienie mu faktury w formie elektronicznej. Udostępnienie faktury w formie elektronicznej odbywa się poprzez wysyłanie jej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiedzialny jest Klient. MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie dołoży wszelkich starań oraz zastosuje odpowiednie środki techniczne, aby udostępnienie faktury w formie elektronicznej zostało dokonane w sposób bezpieczny. MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się przez Klienta do zasad bezpieczeństwa oraz zastrzega sobie możliwość zmiany formatu plików oraz sposobu udostępniania faktury w formie elektronicznej, jak również wprowadzania innych zmian technicznych w tym zakresie.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy.
1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki.
2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (złożonego telefonicznie, wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy (link), jednak nie jest to obowiązkowe. 

WZÓR OŚWIADCZENIA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(wzór ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)
- Adresat MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy:
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument przekazał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W ramach informacji o odstąpieniu od Umowy zaleca się przekazanie dodatkowych informacji, które ułatwią identyfikację przesyłki.
6. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i powinien być w oryginalnym opakowaniu firmowym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na konieczność zapewnienia higieny lub ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny lub ochrony zdrowia Klientów.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem w/w kwoty do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższy zapis nie dotyczy częściowego odstąpienia od Umowy (co do wybranych Towarów w ramach Zamówienia) w przypadku, w którym koszty dostarczenia towarów zostały pobrane ryczałtowo – w stałej kwocie i nie zależą od wielkości dostawy.
9. Koszty odesłania Towaru ponosi Kupujący.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów.
1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, niebędących Konsumentami, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Wyłączenie to nie dotyczy osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie jako sprzedający (Sprzedający) ponosi odpowiedzialność w razie braku zgodności Towaru z umową.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres miior7@miior.com. MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
4. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że: a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć; b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób; c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy; c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać; d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedający udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
7. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego wyżej jeżeli brak ten podstępnie zataił.
8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
9. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
10. Konsument udostępnia Sprzedającemu Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
11. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: a) Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową; b) Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z umową; c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową; d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych powyżej; e) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
13. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
16. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania
17. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
18. MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie informuje, że subiektywne odczucia Klientów dotyczące ich indywidualnych gustów (np. kolor nie odpowiada Klientowi, światło jest zbyt jaskrawe itp.) nie oznaczają, że Towar jest niezgodny z umową.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
1. MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, mailowo pod adres miior7@miior.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.
2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Wszelkie informacje w zakresie administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności znajdującej się pod adresem: ………………………………………….
4. Akceptując Regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej Polityką prywatności oraz zawartą w niej klauzulą informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

XI. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.
1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XII. Opinie o Sklepie, Sprzedawcy lub Towarach.
1. Sprzedający może udostępnić Klientom możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedającym lub Towarach — w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego punktu.
2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
3. Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
a) bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;
b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) naruszających dobra osobiste Sprzedającego lub osoby trzeciej;
d) przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny Towaru.
5. Sprzedający może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Klientów, którzy rzeczywiście nabyli Towary. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klienta dotyczących zamieszczonych opinii, Klient może zgłosić Sprzedającemu opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta Sprzedający podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedający może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

XIII. Postanowienia końcowe.
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane pod sąd w Warszawie.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
6. Znak towarowy MIIOR oraz wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej www.miior7.com są i pozostaną wyłączną własnością MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie, całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia MIIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie lub danego właściciela praw własności intelektualnej.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. W przypadku umów o charakterze ciągłym, np. świadczenia usługi konta, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia o zmianie. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia lub Zamówienia w trakcie składania. Sprzedający publikuje zmiany Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona na stronie Sklepu internetowego nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Klient może doręczyć Sprzedającemu pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji proponowanej zmiany Regulaminu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście zmiany w życie. Niezłożenie oświadczenia w wyżej wskazanym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, konto Klienta ulega rozwiązaniu z upływem dnia poprzedzającego wejście zmiany w życie.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.03.2024 i obowiązuje na czas nieoznaczony.
Powrót do góry